Informatie

Als je 18 jaar wordt, moet je heel wat zaken zelf regelen. Alle verzekeringen moeten geregeld worden, studiefinanciering aanvragen, je gaat op jezelf wonen en je moet overzicht houden over je eigen inkomsten en uitgaven. In Kwikstart vind je alle te regelen zaken op een rijtje. Daarnaast kan je veel informatie vinden over jeugdzorg, allerlei vormen van hulp, je gezondheid en allerlei andere praktische tips. Geef jezelf een Kwikstart! Kwikstart is een uitgave van Kinderperspectief.

 

Disclaimer Kwikstart
Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website www.kwikstart.nl (‘Website’) en de App Kwikstart (‘de App’) (eigendom van Stichting Kinderperspectief).
In deze disclaimer leggen wij uit hoe de informatievoorziening op de Website en in de App plaatsvindt, wat de eventuele gevolgen zijn van informatie die niet correct op de Website of in de App wordt weergegeven en hoe u om dient te gaan met onze intellectuele eigendomsrechten. Omdat wij veel waarde hechten aan transparantie, wordt u geadviseerd om deze disclaimer zorgvuldig te lezen. U kunt het eventueel hier downloaden om op een later moment te lezen.
Toepasselijkheid
Door de Website, de App en / of de op of via de Website en / of in de App aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de specificaties van producten en / of diensten aangeboden via de Website en / of de App en vallend onder deze disclaimer, prevaleren de technische specificaties en de algemene leveringsvoorwaarden van de desbetreffende producten en / of diensten.
Gebruik van de Website en de App
De informatie op de Website en in de App is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de Website en / of in de App worden ontleend. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van de Website en de App, wij redelijkerwijs alles in het werk stellen om te zorgen dat de informatie op de Website en in de App juist en actueel is en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, is het toch mogelijk dat de Website en / of de App onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevatten. Wij staan daarom niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij garanderen evenmin dat de Website en / of de App foutloos of ononderbroken zullen functioneren. Het gebruiken van de Website en / of de App geschiedt volledig voor eigen risico.


Informatie van derden
De lokale informatievoorziening (gemeentelijke pagina’s) in de App worden uitgevoerd door derde partijen, namelijk de gemeenten. Daar hebben wij geen controle over en wij houden ook geen toezicht op en zijn ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van die informatie. Bovendien is het mogelijk dat de Website en / of de App aan andere websites gekoppeld zijn, waarop wij geen invloed uitoefenen of die niet door ons onderhouden worden. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan en de eventueel daaraan gekoppelde pagina’s, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Wij bieden deze koppelingen alleen maar voor uw gemak aan. Dit betekent niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee van ons. Het raadplegen van dergelijke koppelingen en eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten tijdens het gebruik van de Website en / of de App, al dan niet via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze, geschiedt volledig voor eigen risico.
Samenwerking Alles Oké? Supportlijn
Sinds het najaar van 2021 wordt voor wat betreft de App en de Website samengewerkt met de Alles Oké? Supportlijn (eigendom van Stichting De Kindertelefoon). Deze samenwerking houdt in dat de gebruiker de mogelijkheid heeft om via Kwikstart dagelijks tussen 14:00 en 22:00 uur direct per chat of telefoon contact op te nemen met een vrijwilliger van de Alles Oké? Supportlijn. Op de Kwikstart landingspagina van de Alles Oké? Supportlijn kunt u vinden hoe u gebruik kunt maken van deze dienstverlening.

Stichting Kinderperspectief en Stichting De Kindertelefoon kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld/gedaagd worden voor schade en/of persoonlijk/mentaal letsel welke voortvloeit uit de door de Alles Oké? Supportlijn aangeboden diensten.

Op alle gesprekken die per chat of telefoon gevoerd worden met vrijwilligers van de Alles Oké? Supportlijn is het privacy statement zoals opgenomen op de website www.allesoke.nl van toepassing.


Intellectuele eigendomsrechten
Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via de Website en in de App aangeboden informatie, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, grafisch materiaal en logo’s, een en ander voor zover deze niet reeds aan een derde toekomen. Het is niet toegestaan informatie op de Website en / of in de App te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of de derde rechthebbende. U mag informatie op de Website en in de App wel afdrukken en / of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
Mocht het zo zijn dat de inhoud van de informatie in de App per abuis uw auteursrecht of ander aan u toekomend recht schendt, al dan niet door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, dan kunt u dat melden door een e-mail te sturen naar info@kwikstart.nl .Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht dan wel enig ander aan u toekomend recht schenden, worden dan direct uit de App verwijderd, zonder dat wij verplicht zijn tot enige schadevergoeding.

Geen aansprakelijkheid
De informatie op de Website en in de App wordt beschikbaar gesteld zoals het is (‘as-is’), zonder enige garantie, hetzij direct, indirect of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de juistheid of de aan- of afwezigheid van fouten, ongeacht de opspoorbaarheid daarvan, indien en voor zover de wet niet anders bepaalt.
Wij wijzen iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie, waaronder de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze Website en / of de App, en /of het (ongestoord) gebruik van de Website en / of de App uitdrukkelijk van de hand. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte, bijzondere of incidentele schade of gevolgschade, daaronder begrepen en zonder enige beperking schade door verlies van omzet, beschadiging of verlies van gegevens, onderbreking van de bedrijfsvoering, of voor enige andere commerciële schade of enig ander commercieel verlies dat het gevolg is van of verband houdt met het gebruiken of onvermogen tot het gebruiken van (de informatie op en / of via en / of in) de Website en / of de App, door welke oorzaak dan ook, ongeacht de aansprakelijkheidsgrond die wordt aangevoerd en zelfs niet als wij op de hoogte zijn gesteld van het risico van deze schade, indien en voor zover de wet niet anders bepaalt.
Klachten
Als u een klacht heeft over de informatie, verstrekt via de Website en / of in de App, dan horen wij dat graag. Stuur uw klacht op naar info@kwikstart.nl Klachten over de Website en / of het functioneren van de App kunnen eveneens worden verstuurd naar info@kwikstart.nl .
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor de op of via de Website en / of in de App aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de Website en / of in de App aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
De huidige versie van deze disclaimer is als laatst gewijzigd op 6 december 2021.
Wij wensen u veel plezier met het gebruiken van de Website en de App.
Contactgegevens
Kwikstart
Stichting Kinderperspectief
Terborchstraat 1
8011 GD – Zwolle
info@kwikstart.nl